lunes, 27 de octubre de 2008

LEGALIZACION C.D. VIEJAS GLORIAS


Carles Trullols i Clemente, com a cap de la secció de registre i assessorament jurídic d'entitats esportives de la secretaria general de l'esport del departament de la presidència de la Generalitat de Catalunya,

CERTIFICO:

Que l'entitat anomenada CLUB DEPORTIVO VIEJAS GLORIAS, figura inscrita en el Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 09068.

Que l'esmentada entitat es troba constituïda amb la finalitat de fomentar, desenvolupar i practicar l'activitat física i esportiva sense ànim de lucre, segons es desprèn del contingut dels seus estatuts socials, els quals consten degudament ratificats administrativament, i enregistrats en aquesta oficina pública.

I perquè així consti, signo el present certificat a l'objecte que l'esmentada entitat pugui sol·licitar el reconeixement de la condició d'entitat de caràcter social.

Esplugues de Llobregat, 26 de març de 1996.Document original:


No hay comentarios: